Arbeidsrecht

De finibus bonorum et malorum” (Marcus Tullius Cicero)

Arbeidsrecht voor uw bedrijf

Bij alle ondernemingen is het nodig dat de organisatie steeds arbeids-proof is en up-to-date blijft. Met dezelfde passie zoals u uw onderneming leidt, is EMYRTAN Advocatuur dagelijks bezig met het vinden van de beste oplossingen voor diverse arbeidsrechtvraagstukken.

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten”. Deze definitie volgt uit artikel 7:610 BW, waarvan diverse elementen in geschil worden betrokken.

EMYRTAN Advocatuur adviseert en begeleidt ontslagprocedures en weet precies wat er aan de orde gesteld moet worden. Wanneer u zich afvraagt of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, of u wilt arbeidsovereenkomst(en) of een vaststellingsovereenkomst laten opstellen of controleren neem dan contact op.

U het probleem, EMYRTAN de oplossing.

Conflictsituaties op de werkplek

Een arbeidsrelatie tussen leidinggevende en/of collega’s kan dusdanig verstoord raken wat zorgt voor veel spanning. Soms is er dan geen andere uitweg meer dan ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie. EMYRTAN kijkt naar de juridische kant van de zaak en geeft advies over een oplossing die voor de cliënt de beste is. EMYRTAN adviseert welke stappen er gezet moeten worden om bij een (dreigende) ontslagprocedure de juiste juridische begeleiding te bieden wanneer de arbeidsrelatie dusdanig is verstoord dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de arbeidsrelatie nog langer voortduurt.

Ziekte- en ziekteverzuim

Wanneer een werknemer zich ziekmeld zal de werkgever een bedrijfsarts inschakelen om te beoordelen of er sprake is van ziekte of mogelijk van een arbeidsconflict. Soms dreigt een werkgever met het stoppen van de loonbetaling als de werknemer niet aan het werk gaat. De wet beschrijft immers: ‘loon naar arbeid.’ Wat doet u als werkgever?

Re-integratie

Wanneer een werknemer door ziekte of gebreken niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten en waarvan de re-integratie vruchteloos is gebleken, kan de werkgever een ontslagprocedure inzetten. De arbeidsongeschiktheid van de werknemer is een redelijke grond voor opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever. Voor werkgevers adviseert EMYRTAN Advocatuur bovendien bij de professionele aanleg, opbouw en strategie van personeelsdossiers en waar nodig ook via een gerechtelijke procedure.

Slapend dienstverband

EMYRTAN Advocatuur voorkomt slapeloze nachten wanneer zij uw belangen bij een slapend dienstverband behartigen! Een slapend dienstverband treed op wanneer een arbeidsovereenkomst waarin de werknemer langdurig arbeidsongeschikt is niet wordt ontbonden omdat de werkgever de ontslagvergoeding niet wil betalen. Belangen van werknemers met een slapend dienstverband verdienen goede juridische belangenbehartiging. Per 1 april 2020 is de ‘Compensatieregeling transitievergoeding’ van kracht gegaan. Bent u op de hoogte?

Goed werkgever & goed werknemer

Deze mooie woorden volgen uit de wet, beheerst door redelijkheid en billijkheid. Een werkgever kan aansprakelijk zijn voor de gevolgen van een (verkeers)ongeval die zijn werknemer heeft opgelopen. Een werknemer kan aansprakelijk zijn voor schade aan de leaseauto. Mogelijk is er sprake van aansprakelijkheid voor schade?

Opschorten/ stopzetten van loon

Met regelmaat stelt een werkgever loonopschorting in terwijl loonstop is bedoeld, of andersom, wanneer een werknemer zich niet aan de re-integratieverplichtingen heeft gehouden. Het is van groot belang dat de werkgever de juiste maatregel inzet, anders kan dat tot dure (bedrijfs)consequenties leiden. Wanneer er loonmaatregelen genomen moeten gaan worden moet u als werkgever goed motiveren welke maatregel u toepast.

Ontslag

Het ontslagrecht is door de WWZ enorm veranderd en is er niet eenvoudiger door geworden. Indien een werkgever en een werknemer gezamenlijk besluiten om de arbeidsovereenkomst te beëindigen kan het opstellen van een beëindigingsovereenkomst uitkomst bieden om langdurige procedures en dossiervorming te voorkomen. In een ontslagsituatie wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden’ van de werkgever en werknemer en tussen ‘instemming met opzegging’ wanneer het initiatief van de werkgever uitgaat. De ontslaggronden zijn in de wet omschreven waarbij de werkgever de ontslaggrond(en) goed moet onderbouwen!

Ontbinding door de rechter

Wanneer de omstandigheden dusdanig zijn dat er voor de werkgever of werknemer reden is om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan kan dat op elk moment wanneer een van de ontslaggronden uit de wet zich voordoet (artikel 7:699 lid 3 BW) of wegens het niet nakomen van de afspraken op grond van de arbeidsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. In veel gevallen is dit een verwijtbaar handelen en levert het een verstoorde arbeidsverhouding op. EMYRTAN Advocatuur levert rechtsbijstand bij ontbindingsprocedures voor de (kanton)rechter of kan nakoming vorderen. Laagdrempelig en tegen zo laag mogelijke kosten.

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet moet voldoen aan stricte regels anders is het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Een situatie die leidt tot een recht op schadevergoeding, doorbetaling van loon en een werkeloosheidsuitkering voor de werknemer. EMYRTAN adviseert u direct bij een dreigend ontslag op staande voet. Daarom is EMYRTAN 7 dagen per week bereikbaar!

Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst wordt opgesteld door de werkgever. Belangrijk om deze door EMYRTAN Advocatuur te laten controleren of deze correct is opgesteld, of een recht op ww-uitkering ontstaat en of de transitievergoeding hoog genoeg is waardoor de rechten van de werknemer gewaarborgd zijn.  Stuur uw vaststellingsovereenkomst aan info@emyrtan.nl voor een kosteloze controle. Wanneer u de overeenkomst wilt laten aanpassen maakt u pas kosten die vaak door uw werkgever worden vergoedt.

Werkgeversaansprakelijkheid

In toenemende mate wordt de aansprakelijkheid van de werkgever uitgebreid. Naast de traditionele aansprakelijkheid in de werkomgeving is aansprakelijkheid ook gebaseerd op ‘goed werkgeverschap’. Het gaat dan om situaties die niet ontstaan in de werkomgeving of uitoefening van de werkzaamheden, maar waarbij wel een band is met het werk. Zoals personeelsuitjes, woon- werkverkeer en werkgerelateerde bedreiging; een rookgordijn tussen privé en werk. Het is dan de vraag of er een zorgplicht is geschonden, of deze aansprakelijkheid is gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever of dat de werkgever niets te verwijten is. EMYRTAN Advocatuur zoekt dit tot de bodem uit!