Bestuursrecht

Wij staan u met raad en daad bij wanneer een overheidsbesluit uw belangen baat of schaad.

Administratief recht

De bestuursrechtspraktijk van EMYRTAN richt zich op besluiten van de overheid: het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en semi-overheid.  Overheidsbesluiten kunnen positief maar ook negatief op uw onderneming, werk of leefomgeving inwerken.

Na 1 januari 2020 geldt voor ambtenaren het civielrechtelijke arbeidsrecht. In het WNRA is daarom een tijdelijk overgangsrecht opgenomen. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vakbonden hebben afspraken in de eerste privaatrechtelijke CAO neergelegd. De nieuwe wetgeving Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en de wijzigingen in de Ambtenarenwet wordt door de juristen van EMYRTAN op de voet gevolgd. 

Wij helpen u graag bij de knelpunten die ontstaan in een werkrelatie nadat de WNRA is ingetreden, of bij ontslagprocedures op grond van deze nieuwe wetgeving.

EMYRTAN biedt rechtshulp voor werknemers door heel Nederland, voert bezwaarschriftprocedures over WIA-, WGA- en IVA uitkeringen en beroepsprocedures bij de rechtbanken in Nederland.

Twijfelt u of een besluit aan de wettelijke eisen of aan de eisen van een behoorlijk bestuur voldoet? Schaadt een besluit uw belangen waar u een gespecialiseerde jurist bestuursrecht voor wilt raadplegen? EMYRTAN weet de juiste benaderingen in Bezwaar en Beroepsprocedures.  

De bestemming van een perceel kan worden gewijzigd. Dit brengt soms veranderingen met zich mee die hinder of nadeel veroorzaken. Is die hinder of dat nadeel in geld uit te drukken, dan spreken we van planschade. Voor de geleden planschade door een bestemmingsverandering – bijvoorbeeld een waardevermindering of overlast – kunt u een planschadevergoeding krijgen. Dit luistert echter zeer nauw en wordt in weinig gevallen toegewezen. Heeft u ondersteuning nodig bij de aanvraag van een vergunning, of wilt u juridisch bezwaar maken tegen een overheidsbesluit of een beschikking, neem dan contact op.

Wij leggen het juridische fundament voor u.

Wij leggen het juridische fundament voor u.

Arbeidszaken ambtenaren

De nieuwe wetgeving wijzigt inhoudelijk het begrip ‘ambtenaar’ van een publiekrechtelijk geregelde positie naar het privaatrecht. Inhoudelijk veranderd de juridische status van de ambtenaren doordat de eenzijdige aanstelling is gewijzigd naar de tweezijdige arbeidsovereenkomst. Nu zijn de bepalingen van Boek 7 BW, de Wet op de CAO en de Wet AVV van toepassing op het arbeidsrecht van ambtenaren. De rechtsbescherming van ambtenaren volgt niet meer de bezwaar- en beroepsprocedures maar volgt het burgerlijk procesrecht via de kantonrechter, het Hof en de Hoge Raad.

Nieuwe Ambtenaren

Werknemers van UWV, TNO en SVB zijn de ‘nieuwe ambtenaren’ en vallen onder het Ambtenarenrecht 2017. Daarentegen hebben werknemers in het onderwijs nu een civielrechtelijke werknemers- en werkgevers relatie. De overheid is dus werkgever. 

Nieuwe specifieke bepalingen gelden voor ambtenaren met betrekking tot hun integriteit, de eed of belofte en de registratie van nevenwerkzaamheden of de klokkenluidersregeling. Heeft u vragen over de normalisering en de rechtspositie van de (nieuwe) ambtenaren?

Ontslag

Een wijziging in de ontslagsituatie is bijvoorbeeld wanneer de ‘nieuwe ambtenaar’ boventallig is verklaard en de overheidswerkgever wil ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. Het ontslag wordt getoetst aan het Burgerlijk Wetboek en daarop gebaseerde regelgeving (Ontslagregeling).

Het kan voorkomen dat het UWV de ontslagaanvraag toetst en geen toestemming verleend omdat de ontslagaanvraag niet voldoet aan het Burgerlijk Wetboek en de Ontslagregeling.

Het kan ook voorkomen dat een onafhankelijke ontslagcommissie de ontslagaanvraag toetst. Een risico is dat rechter vervolgens ontslag afwijst omdat het sociaal plan teveel afwijkt van wat is toegestaan op grond van het Burgerlijk Wetboek. Kortom, de ‘nieuwe ambtenaar’ kan niet worden ontslagen wat rechtsonzekerheid teweeg brengt voor de ‘nieuwe ambtenaar’ en overheidswerkgever.

WIA, WGA en IVA

Mevrouw Steensma is jurist en arbeidsdeskundige met veel ervaring in bezwaarschriftprocedures tegen het UWV. Zij regelt zaken met betrekking tot de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)  en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Veel cliënten klagen over oordelen van de verzekeringsarts, over de keuring zelf en de rapportage van de arbeidsdeskundige. Cliënten ervaren een beoordeling niet als een serieuze medische keuring of  onderzoek en voelen zich eenvoudigweg niet serieus genomen en vaak zelfs moedwillig goedgekeurd of afgewezen.

Deskundig bezwaar en beroep

Succesvol opkomen tegen het UWV vergt ervaring en expertise. Wanneer de zaak zich ervoor leent wordt een eigen arbeidsdeskundig onderzoeksrapport ingebracht. Indien nodig wordt in een beroepsprocedure via de rechter om de benoeming van een deskundige verzocht.

Onze ervaring is dat u de meeste kans heeft op een goede afloop als u zich in een zo vroeg mogelijk stadium van deskundig juridisch advies en rechtsbijstand laat voorzien.

Dat kan al zijn tijdens uw ziektewetperiode of bij uw aanvraag WIA-uitkering.

Mr. Elsemarie Steensma  heeft ruime ervaring met de meest uiteenlopende medische problematiek en bestaande, niet erkende en erkende aandoeningen en beperkingen. Als ervaren jurist én arbeidsdeskundige  is zij uitstekend op de hoogte van jurisprudentie en begeleidt zij u graag in uw procedure.

Werkgever IVA Bezwaar

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, kunnen tevens een beroep doen op de expertise van mr. Elsemarie Steensma  voor deskundige rechtsbijstand in IVA bezwaar- en beroepsprocedures.

Als gespecialiseerd WIA uitkeringsjurist  is zij op de hoogte van alle wetten en regels waaraan het UWV zich dient te houden. In de praktijk blijkt dat er behoorlijke fouten worden gemaakt bij het toekennen, afwijzen en beëindigen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zoals het WIA, de WAO en de WAZ. Onze goede WIA uitkeringsjurist  kan uw belangen veilig stellen en ervoor zorgen dat u geen juridische mogelijkheden onbenut laat. Zo heeft u een betere kans om via een bezwaarschrift uw WIA uitkering te krijgen waar u recht op heeft. Neem gerust eens contact op.

Planschade

Over het toekennen van planschadevergoeding beslist de gemeente. Een onafhankelijke planschadespecialist onderzoekt op verzoek van de gemeente of de planschade valt onder normaal maatschappelijk risico en of de wijziging voorzienbaar was. In die gevallen kan er wel sprake zijn van schade door een bestemmingsplanwijziging, maar krijgt u toch geen planschadevergoeding. Mr. Elsemarie Steensma  controleert de bevindingen van de planschadespecialist en onderzoekt of de procedure correct verloopt. Vanuit haar expertise in bestemmingsplannen en vergunningen weet zij wat wel en niet is toegestaan. Zo bent u verzekerd van een optimaal advies.

Toetsing vergunningaanvragen

De gemeente toetst vergunningsaanvragen aan het bestemmingsplan. Als u denkt dat deze toetsing niet klopt, staat mr. Elsemarie Steensma u bij. Of dat nu is vanwege een advies over de bouw- en gebruiksmogelijkheden van een bestaand bestemmingsplan, het ondersteunen van (groepen) omwonenden bij het indienen van zienswijzen en beroepschriften tegen een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan. Voor wie voorzienbaar kon zijn dat ruimtelijke ontwikkelingen rond de aankoop aan de orde is, is (later) geen planschadevergoeding aan de orde en moet eventuele planschade worden verdisconteerd in de koopprijs.