Hippisch recht

Het ijzer smeden als het heet is! 

Hippisch recht met EMYRTAN !

Bent u ondernemer in de hippische wereld van particulier, dan biedt deze bijzondere overeenkomsten recht veel mogelijkheden om geschillen vooraf te voorkomen, maar ook achteraf wanneer het hippisch rechtsgebied bij een (dreigend) juridisch opgeloste oplossing kan bieden.

mr.AJM (Rianne) van der Heijden LL.M. is al meer dan 35 jaar actief en bekend met de hippische sport en paardenfokkerij. Het hippisch recht is de juridische tak van sport in een rechtsgebied waar het niet alleen gaat om ‘gelijk hebben’ of om ‘gelijk krijgen’. De paardenfokkerij, sportbelangen en sportprestaties blijken dan een evenwichtig koord-dansend te balanceren in onzekere situaties waarin emoties en geld een grote rol spelen. Rianne kent deze emoties. Als hippisch recht specialiste en als geboren paardenliefhebber weet zij als geen andere de juridische balans te geven wanneer deze tussen partijen wordt gevonden. Met als ultimum remedium een gang naar de rechter die daaronder gaat, vaak voor de rechter een niet-specialistisch rechtsgebied.

Voor het hippisch recht bestaan specifieke paardensport- en fokkerijregels waar EMYRTAN kennis van heeft. Er worden regelmatig juridische vragen gesteld over paardeneigenaren, dierenartsen, hippische organisaties en paarden(sport)bedrijven. De KNHS-wedstrijdsport, het KWPN-stamboek en andere paarden en ponystamboeken is een doorgrondwerkterrein voor dit specialistisch rechtsgebied van Rianne, specialist in het Hippisch recht. Haar hippische kennis en ervaring biedt specialistische optimale argumentatie en rechtsbijstand in het hippisch recht. Rianne procedeert door heel Nederland.

EMYRTAN in het Hippisch recht: gedreven, ervaren en betrokken bij de handelswijze tussen mensen en paarden.

Uw paard op 1.

Sponsoring

Sponsoring is vaak nauw verbonden aan uw bedrijf. Bij paardensportevenenmenten, instructieweken, topsport of kampioenschappen van de breedtesport leveren bedrijfsponsoren een belangrijke bijdrage omdat zij de ontwikkeling van de hippische sport(belangen) stimuleren.

Vaak is sponsoring een duurovereenkomst. Wat bepaalt u in een sponsorcontract?

Juridische beoording bij aan- en verkoop paard(en)

Voor het beoordelen van aan- en verkoopovereenkomsten met relevante onderliggende veterinaire rapporten heeft EMYRTAN een uitgebreid netwerk van dierenartsenpraktijken waar de juiste juridische elementen uw belang accentueren.

Samenwerkingsovereenkomsten

Wanneer wordt besloten om samen te gaan werken is het nuttig om afspraken te maken tussen paardeneigenaren, trainers, commissionairs, hippische organisaties van paarden(sport)bedrijven die juridisch vast te leggen zijn in een overeenkomst op maat.

Partijen maken afspraken over bepaalde kosten, concurrentiebeding of verkoopopbrengsten. Afspraken kunnen worden beschreven in een samenwerkingsovereenkomst, een opdrachtovereenkomst of een specifieke koopovereenkomst. Het overeenkomstenrecht biedt algemene regels. Daarom is het van belang om specifieke en afwijkende hippische afspraken vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst.

De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst kan op een aantal manieren, zoals het verstrijken van een vooraf bepaalde termijn, éénzijdige opzegging, of in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst. EMYRTAN kan ook een overeenkomst (laten) ontbinden, door een beroep op nietigheid, vernietigbaarheid of ontbinding in een procedure voor de rechter.

Opstellen van koopovereenkomst paard/ pony

De Nederlandse wetgever heeft bepaald dat de koop van een paard of pony aan uw verwachtingen moet voldoen die duidelijk kenbaar zijn gemaakt. In een schriftelijke koopovereenkomst  worden de rechten en plichten en alle informatie- en onderzoekgegevens schriftelijk vastgelegd.  Wanneer bij een consumentenkoop wordt vermoed dat het paard bij aflevering niet aan de koopovereenkomst heeft voldaan (non-conformiteit), moet het paard worden teruggenomen door de verkoper. Bij een koopovereenkomst tussen particulieren is dit niet het geval. Een koopovereenkomst kan worden ontbonden door een verborgen (veterinair) gebrek, non-conformiteit of dwaling. Weet u wat u koopt?

Doping

De Nederlandse paardensport staat hoog op de wereldranglijst. Daaraan liggen veel gezondheidsnormen aan ten grondslag en worden hoge prestaties gevergd. De regels voor het paardenwelzijn zijn zeer strikt aangezien het paard zelf geen keuze kan maken en goed beschermd moet worden tegen misbruik. De Internationale Hippische Federatie (FEI) beveelt dat een wedstrijdpaard dat geen enkele vorm van medicatie toegediend mag krijgen. Wanneer een paard door een dierenarts positief op doping wordt bevonden dan zijn ongeoorloofde middelen aangetroffen in bloed of urine van het paard. Dan wordt een procedure opgestart vanwege dopinggebruik waaraan zware sancties zijn verbonden. Kent u de dopingregels?

Gebreken of tekortkomingen na aankoop paard/ pony

Regelmatig komt het voor dat iemand een paard heeft gekocht waarbij achteraf blijkt dat het paard een gebrek heeft. Op welke rechten of plichten kan de koper of verkoper juridisch een beroep doen? Ontbinding van de koopovereenkomst en terugbetaling van het aankoopbedrag is de eerste gedachtengang. Mogelijk moet de koper of verkoper een schadevergoeding betalen wat leidt tot vervelende situaties. Dan rijst de vraag wie aansprakelijk is voor het (verborgen) gebrek? Dat vergt kennis van de specialistische juridische spelregels voor juiste beargumentering. Heeft u die kennis?

Letselschade of aansprakelijkheid

Paardenbezitters zijn aansprakelijk wanneer schade aan goederen van personen door paarden veroorzaakt, tenzij er sprake is van een onrechtmatige daad, dan geldt dit niet. Een onrechtmatige daad is een handeling waarbij een persoon op een onwettige of onbehoorlijke wijze een paardeneigenaar, berijder van een derde benadeelt of schade toebrengt. De beoordeling hangt af van de juiste feitenomschrijving. Bij een juridisch beschreven biedt de expertise in het Hippisch recht van EMYRTAN nét die meerwaarde voor een goed beargumenteerde feitenomschrijving ter bevestiging van de rechter. De volgende vervolg worden belicht die van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.

Veterinaire klachtrecht voor paardeneigenaren en/of ruiters

Dierenartsen en andere dierenartsen beroepen doen altijd hun uiterste best in de diergeneeskunde, dat is hun zorgplicht. Dat neemt niet weg dat er een klacht kan ontstaan over de veterinaire behandeling van uw paard. U kunt uw dierenarts aanspreken, bijvoorbeeld als er bij een veterinaire keuring een gebrek over het hoofd is gezien, of wanneer er fouten zijn gemaakt bij de behandeling. U kunt een klacht indienen over dierenartsen, verloskundigen, (para)veterinaire assistentie, embryotransplantatieur/-winnaar, paardenfysiotherapeut of -osteopaat. Wanneer u uw belangen in een klachtprocedure van rechtsbijstand wilt laten voorzien, kan EMYRTAN uw klacht aan het tuchtcollege voorleggen door de onderliggende onderliggende te fileren uit vaak een oase van emoties en financiële kosten die onderhavig zijn aan de klachten. 

Juridisch advies en rechtsbijstand voor dierenartsen

Het komt helaas steeds vaker voor dat een dierenarts aansprakelijk wordt gesteld. Het Veterinair Tuchtcollege (VTC) is een onafhankelijk tuchtcollege dat klachten behandelt die betrekking hebben op het veterinair handelen van dierenartsen en andere veterinaire beroepen. Wordt u als veterinair geconfronteerd met een klachtzaak dan kan dit ingrijpend overkomen. EMYRTAN kan u ondersteunen bij het voorkomen van een klachtenprocedure of boete. Wanneer een klacht tegen u als veterinair wordt ingedient kunt u een beroep doen op de expertise van EMYRTAN. Het is van cruciaal belang dat u de juiste feiten weet te benoemen met correcte beargumentering wanneer u voor een tuchtrechtelijk college staat.