Tuchtrecht

Het recht op een behoorlijke taakvervulling van notaris, advocaat of veterinair.

Klachtenprocedure vrije beroepen

Een advocaat behartigt de belangen van zijn cliënt, dat is zijn zorgplicht. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. Klachten zoals het niet nakomen van de afspraken of de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat. Wanneer u een klacht heeft over uw advocaat kunt u deze klacht indienen bij het betreffende advocatenkantoor of direct bij EMYRTAN Advocatuur. Ieder advocatenkantoor heeft een kantoorklachtenregeling. Wanneer dit niets oplost dan geeft EMYRTAN Advocatuur advies over de inhoud van de klacht en de toepassing van de regelgevingen en Advocatenwet.  

Ook de notaris speelt een essentiële rol in onze samenleving wanneer de belangen van meerdere partijen geregeld moeten worden, zoals bij de verdeling en afwikkeling van een erfenis. Openbare registers zoals het Kadaster of de Kamer van Koophandel worden steeds op actuele transacties aangepast, bij akte van de notaris. Dit kan wel eens mis gaan. De notaris dient bij de uitoefening van zijn beroep zich te houden aan de regelgevingen van zijn beroepsgroep en de Notariswet.

Dierenartsen en para-veterinairen hebben een zorgplicht die moet voldoen aan de regels van het veterinaire tuchtrecht, neergelegd in artikel 4.2 Wet Dieren. Deze regels waarborgen de kwaliteit van de veterinaire gezondheidszorg en bevorderen een zorgvuldige beroepsuitoefening. Het gaat hier om de handelingen van de veterinair ten opzichte van de gezondheid van een dier of het schaden van de gezondheid van een dier. Niet de cliëntenrelatie, dus kwesties van veterinaire aard.

Het is belangrijk om uw klachten direct op een goede manier te formuleren. Het beste laat u dit aan EMYRTAN Advocatuur over! Neem gerust contact op

U het probleem, wij de oplossing.

U het probleem, wij de oplossing.

Advocaten

EMYRTAN Advocatuur zoekt altijd naar de beste oplossing voor u en uw advocaat.

Uw klachten worden voorgelegd aan de deken van de Orde van Advocaten, waarbij hij bemiddelt tussen klager en de beklaagde advocaat. Dit kan uw eigen advocaat zijn of de advocaat van een wederpartij. EMYRTAN Advocatuur geeft advies, stelt uw klachtenbrief duidelijk en onderbouwd op en voorziet deze met relevante stukken.

Wanneer klager een definitief oordeel wenst dan kan het dossier worden voorgelegd aan de tuchtrechter, de Raad van Discipline. De tuchtrechter kan de advocaat die zich niet aan de regelgeving en Advocatenwet heeft gehouden een maatregel opleggen: een waarschuwing, een berisping, een geldboete, een schorsing in de beroepsuitoefening of schrapping als advocaat. Wanneer EMYRTAN Advocatuur de uitspraak van de Raad van Discipline heeft beoordeeld wordt deze met u besproken, waarvan in een aantal gevallen in hoger beroep kan worden gegaan bij het Hof van Discipline.

Notarissen

Een notaris heeft een zorgplicht en dient zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren. Deze zorgplicht geldt niet alleen ten opzichte van zijn cliënten maar ook jegens derden. De notaris moet zich houden aan de Wet op het Notarisambt, de Verordening beroeps- en gedragsregeling en andere regelgevingen. Wanneer een notaris zijn zorgplicht heeft geschonden kan dit leiden tot een klachten procedure.

Wanneer u een definitief oordeel wenst dan kan het dossier worden voorgelegd aan de tuchtrechter, de Kamer voor het Notariaat.

EMYRTAN Advocatuur neemt het voor u op en formuleert uw klachten, zorgt voor een pakkend dossier en voert uw klachtenprocedure voor de Kamer voor het notariaat.

Diergeneeskundigen

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk uw mogelijke klachten op de juiste manier formuleert. Bijvoorbeeld klachten over onvoldoende onderzoek, verkeerde diagnose, verkeerde medicatie of het verkeerd uitvoeren van een veterinaire behandeling.

EMYRTAN verstrekt het klachtendossier van alle relevante stukken en voert uw klachtenbetoog uit tijdens de mondelinge zitting voor de tuchtrechter. Wanneer het Veterinair Tucht College klachten heeft ingediend, kan de beklaagde veterinair een tuchtrechtelijke sanctie krijgen.

Het VTC beoordeelt of een klacht gegrond is en of een maatregel wordt opgeheven. EMYRTAN bespreekt samen met u deze uitspraak. In bepaalde gevallen kan daarna binnen twee maanden een hoger beroep worden ingesteld door het Veterinair Beroepscollege.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft kunt u uw klachten door EMYRTAN laten behandelen op kosten van de verzekering. Informeer bij de rechtsbijstandsverzekeraar naar deze mogelijkheid.